Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

                  От 1 март 2024г., лицата извършващи ресторантьорство в

         заведения за хранене и развлечения следва да имат ПОС устройства

   С § 4 на ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /обнародван в ДВ бр.106 от 2023г./ са направени допълнения в Закона за туризма.

Създадени са нови текстове – чл.117, ал.6 и ал.7.

Лицата извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения с категории – две, три, четири или пет звезди задължително осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС. Тези лица са длъжни да поставят на видно за клиентите място в заведенията информация за възможността за плащане чрез терминално устройство ПОС.

Лице което не изпълни това задължение се наказва с глоба за физическите лица които не са търговци в размер от 100 лв. до 500 лв. или с имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци от 500 лв. до 2000 лв.

Тази разпоредба влиза в сила от 1 март 2024г.

Leave a comment