Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Срок за кандидатстване: 22 юли – 21 септември 2022 г.

Бюджет: 260 млн. лева

Основната цел на подкрепата по тази процедура е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Процентът на безвъзмездната помощ е 50%.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към микро, малки и средни предприятия, които следва да отговарят на следните задължителни изисквания:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Реализирали са нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• за микро предприятия – 210 хил. лв.
• за малки предприятия – 750 хил. лв.
• за средни предприятия – 3 млн. лв.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие – 52 000 лева
• малко предприятие – 187 000 лева
• средно предприятие – 750 000 лева

4) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните определени от сектори и кодове по КИД:

Високотехнологични производства:
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
Други производства:
Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност
Регионалните приоритетни сектори:
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

Допустими за финансиране ще са разходи за:
1. Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
2. Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ: разходи за придобиване на специализиран софтуер;  разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи – до 50 000 лева.
Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
• За микро предприятия – 180 хил. лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За малки предприятия – 350 хил. лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021г.
• За средни предприятия – 700 хил. лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г.,2020 г. и 2021г.

Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца

Ако кандидатстването по процедура „Tехнологична модернизация“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД можем да Ви съдействаме!

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560