Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цел на процедурата: Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество;Насърчаване производството и преработката на местни селскостопански продукти.

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;

5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани

Допустими кандидати:

1.Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро*;

2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

3. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

4. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по-горе;

5. Кандидатите трябва да имат седалище за еднолични търговски и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Разлог;

6. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП

За какви дейности може да се кандидатства:

Допустими са дейности, които ще се изпълняват на територията на община Разлог. Допустими по проектите са следните видове дейности:

По мярка 4.1. “Инвестиции в земеделските стопанства” ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или

3. Опазване на компонентите на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или

4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или

6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или

7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 08.07.2023 г

Повече информация може да прочетете на следния линк:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5b0d056c-add8-4dc9-b45e-a4d8e25f1e7f

или се обърнете към нас:

Тел. : 0747 80 560

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД