Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10:00 ч. на 10.12.2021 г. до 16:30 ч. на 23.12.2021 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/

За повече информация относно прогрмата, не се колебайте да се свържете с нас!