Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са облекчения, които от дълги години се прилагат в практиката, но сега интересът към тяхното ползване е много голям, предвид на това, че само за придобитите през 2021 г. доходи ще се прилагат нови многократно завишени размери на двете облекчения. В тази връзка възникват редица въпроси, но също така и предизвикателства при прилагането на тези облекчения, предвид на това, че данъкът за възстановяване ще бъде в по-високи размери. Една част от тези предизвикателства са за работодателите, именно при които голяма част от физическите лица ще ползват данъчните облекчения. Следва да се има предвид, че физическите лица, могат да ползват облекченията когато нямат публични задължения. За физическите лица и техните работодатели е важно да знаят какви са размерите за 2021 г., особеностите, както и условията за ползване на облекченията.

Размерът на данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) зависи от броя на ненавършилите им пълнолетие деца, както следва:

 • 4500 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 9000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
 • 13500 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) е 9000 лв. за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като не е фиксиран максимален брой на децата, за които облекчението може да се ползва, така например при две непълнолетни деца, които са с увреждания, размерът на това облекчение може да бъде 18000 лв. Облекчението може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението.

Това са годишните размери на данъчните облекчения, като размерът, според броя на децата, се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата за облагане) до размера на тази сума – например ако физическо лице – родител на три непълнолетни деца, което ще ползва данъчно облекчение за деца, има годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения 12000 лв., за това лице реално това ще бъде размерът на ползваното данъчно облекчение.

Важно е да се има предвид, че общото правило е че всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина), но е възможно при по-нисък размер на доходите, т.е. когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, което е разяснено по-долу.

Такова разпределение е добре да се прави, само в случаите, когато доходите, от които може да се ползва данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания, и на двамата родители не са достатъчни само единият от тях да ползва облекчение в пълен размер.

Също така трябва да се знае, че тъй като двете данъчни облекчения са самостоятелни, при наличието на необходимите условия и обстоятелства за прилагането им е възможно да бъдат ползвани от едно лице едновременно за едно и също дете – например за две деца, едното от които е с увреждания сумата от годишните данъчни основи може да се намали с 18000 лв. (9000 лв. размер на данъчното облекчение за две деца и 9000 лв. размер данъчното облекчение за едно дете с увреждания).

Напълно е възможно:

 • единият родител да ползва данъчното облекчение за деца, а
 • другият родител – данъчното облекчение за деца с увреждания,

като това е въпрос на личен избор, който също може да зависи от вида на доходите и техния им размер.

Условията и обстоятелствата за ползване на данъчните облекчения са без промяна. От данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се възползват:

 • местни физически лица и
 • чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП.

Задължително е лицето, което ще ползва облекчението/ята към 31 декември 2021 г. да има едно от следните качества:

 • родител, който не е лишен от родителски права (по изключение данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия), и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки – в случаите когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 • приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

В случай, че физическо лице, което е:

 • родител на едно непълнолетно дете, е и
 • приемен родител на друго непълнолетно дете

и отговаря на всички необходими условия за ползване на данъчното облекчение за деца, ще има право да ползва данъчно облекчение в размер на 9000 лв.

Изискванията, на които към 31 декември 2021 г. едновременно трябва да отговаря всяко дете, за което могат да се ползват данъчните облекчения са следните:

 • да е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;
 • да не е навършило пълнолетие, като се допуска данъчното облекчение да се ползва включително за годината, в която детето е навършило пълнолетие или е родено.
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Специфично за данъчното за деца с увреждания е, че детето трябва да е с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане и за ползване на облекчението е необходимо родителят (приемният родител, близък или роднина) да разполага с копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.

Важно е да се знае, че всички необходими условия и обстоятелства:

 • за ползването на данъчното облекчение за деца се декларират с декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005), а тези
 • за ползването на данъчното облекчение за деца с увреждания се декларират с декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006).

Само когато данъчните облекчения се ползват от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП към декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчните облекчения – например акт за раждане, удостоверение за местно лице на детето и др., както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Налице са два начина на ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, както следва:

 1. чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица, при определянето на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания (образец 2005 и образец 2006) се представят на работодателя.
 2. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се прилагат към годишната данъчна декларация.

Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват при работодателя по основното трудово правоотношение, когато работникът/служителят му предостави в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г.:

 • декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) за данъчното облекчение за деца и/или
 • и/или декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006) с копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за данъчното облекчение по за деца с увреждания.

Тъй като е налице изискване лицето, което ще ползва облекчение, да няма задължения във всяка от тези декларации е налице ред, в който задължително следва да е отбелязано, че към момента на подаването на съответната декларация пред работодателя лицето:

 • няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че
 • за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Тази информация физическите лица могат да получат от данъчно-осигурителните им сметки с ПИК през електронните услуги на НАП.

Важно е да се има предвид, че при ползване на данъчни облекчения при работодателя по основното трудово правоотношение, годишният размер на облекченията се приспада от годишната данъчна основа за доходите по трудови правоотношения.

Работодателят по основно трудово правоотношение на работника/служителя към 31 декември 2021 г. в срок до 31 януари 2022 г. следва да изчисли годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, да я намали с размера на данъчните облекчения, и да определи годишния размер на данъка.

 1. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината, т.е. налице е надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. следва да възстанови разликата на работника/служителя.

В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на съответното физическо лице или на други лица.

Например, при ползване на данъчно облекчение за деца и деца с увреждания за едно дете общият размер на двете данъчни облекчения е 13500 лв. При положение, че месечната данъчна основа на лицето за месец януари е в размер на 2000 лв., а дължимият данък е 200 лв., при прилагане на двете облекчения на лицето следва да се възстановят 1350 лв. В такъв случай тази сума ще бъде възстановена до 31 януари 2022 г. (дължимият данък за януари в размер на 200 лв. на това лице няма да бъде внесен, а 1150 лв. ефективно ще му бъдат възстановени като се приспаднат от дължимия данък върху доходите от трудови правоотношения на другите лица в дружеството).

Когато работодателят според доходите на лицата и конкретната ситуация е в невъзможност да възстанови така надвнесената сума, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация.

Следва да се има предвид, че информацията от годишното облагане на доходите по трудови правоотношения, включително ползваните данъчните облекчения, се предоставя от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, което от своя страна улеснява осъществяването на данъчния контрол и предотвратяването на неправомерно ползване на данъчните облекчения от физическите лица – например ползване на пълния размер на данъчното облекчение и от двамата родители (виж по-долу).

 1. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата от годишните данъчни основи на единия родител (приемен родител, близък или роднина), разликата може да се ползва от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Например, през 2021 г. физическо лице – родител на три деца, което работи по трудов договор има право да ползва при работодателя си по основното трудово правоотношение данъчно облекчение за деца в размер на 13500 лв. Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на това лице е 11000 лв. и не е достатъчна да се ползва данъчното облекчение в пълен размер. В този случай това лице ще може да ползва при работодателя си данъчното облекчение за деца в размер на 11000 лв. В същото време другият родител има годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения (упражняване на личен труд като съдружник в собствено дружество) в размер на 5000 лв. и доходи от дивиденти върху които не може да ползва облекчение. Предвид това другият родител ще ползва разликата от 2500 лв. за данъчното облекчение за деца за доходите си от трудови правоотношения с подаване на годишна данъчна декларация, в която на ред 4, Част VІ в Приложение № 10 трябва да посочи сумата, ползвана от другия родител като данъчно облекчение, в случая 11000 лв.

Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Конкретният размер на всяко от данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се определя в Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация – в Част VІ за данъчното облекчение за деца и в Част VІІ за данъчното облекчение за деца с увреждания.

В случаите, когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са ползвани чрез работодателя, но физическите лица са задължени да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея няма отново да се прилагат декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.

В тези случаи физическите лица:

 • не попълват информация за конкретните облекчения в Приложение № 10 на декларацията и
 • не попълват Част VІ и Част VІІ,

а попълват само размера на ползваното при работодателя облекчение, който се посочва в общата таблица от приложението.

Например през данъчната година физическо лице е ползвало данъчно облекчение за две деца в размер на 9000 лв. при работодателя по основното трудово правоотношение, на който е представило декларация за ползване на данъчното облекчение за деца. Ако физическото лице е задължено да подава годишна данъчна декларация, към нея няма отново да прилага декларацията за ползване на данъчното облекчение, а единствено ще отбележи, че облекчението е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение и ще попълни неговия размер в общата таблица на Приложение № 10.

В случай, че работодателят по основното трудово правоотношение не е имал възможност да възстанови данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето въпреки че е възможно да има само доходи от трудови правоотношения ще ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация, като попълни:

 • Приложение № 1 и
 • Приложение № 10.

В този случай е добре лицата да изчакат до месец март, когато в НАП вече ще е налице информацията за изплатените доходи от работодателите и ще могат автоматично да си заредят данните в декларацията. Копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето при ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания към годишната данъчна декларация не се прилага.

При ползване на данъчните облекчения, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато се подават коригираща декларация (по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ – еднократно в срок до 30 септември 2022 г., както и по реда на чл. 103 и 104 от ДОПК – корекции в срок до 30 април/30 юни 2022 г. по инициатива на физическото лице или на орган по приходите.

И двете данъчни облекчения се прилагат както:

 • по отношение на доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наеми, продажба на имущество, други източници), така и
 • по отношение на доходите, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, доходите на физическите лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци, както и доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които на основание чл. 29а от ЗДДФЛ са избрали да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци).

Според общия принцип на закона данъчните облекчения:

 • на първо място се ползват от сумата от годишните данъчни основи и
 • след това от годишната данъчна основа за доходите от стопанска като едноличен търговец.

Например лице, регистрирано като едноличен търговец, което има три деца, едното от които е с увреждания и отговаря на необходимите условия за ползване на двете данъчни облекчения (размер на облекчението за деца 13500 лв. и за деца с увреждания 9000 лв.) при формирана годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ (граждански договори) в размер на 10000 лв. и годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ в размер на 20000 лв. При попълване на годишната си данъчна декларация и ползване на данъчните облекчения, лицето ще приспадне:

– от сумата от годишните данъчни основи – 10000 лв. до размера на тази сума;

– от годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ разликата от 3500 лв. за данъчното облекчение за деца и 9000 лв. – размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания – общо 12500 лв.

В случая на това лице общата годишна данъчна основа ще бъде 0, а годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, намалена с данъчните облекчения ще бъде в размер на 7500 лв. (20000 – 12500).

Важно е да се има предвид, че когато в нарушение на изискването всяко едно от данъчното облекчение да се ползва само от единия родител и двамата родители са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.