Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цел на процедурата: На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа..

Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 100 хил. лева 
Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лева

Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение НЕ следва да надвишава за:

-микропредприятия: 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

-средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Допустими кандидати:

 – да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

– да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

– да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

-да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието, а именно:

● за микро предприятие – >= 80 хил. лв.;

●за малки предприятия >= 200 хил. лв.;

●за средни предприятия, малки дружество със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация >= 750 хил. лв.

 –да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008)

За какви дейности може да се кандидатства?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО! Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
 • Предприятия от сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Предприятия от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Предприятия от сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
 • Производство на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
 • Предприятия с код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008.
 • Предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

ВАЖНО! НЕДИОПУСТИМИ СА –  Микропредприятия , които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 год.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560