Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Важно: Съфинансиране от страна на кандидата 50%.  Проектите ще бъдат одобрявани по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.

Подкрепата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
✔️Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
✔️Кандидати, които имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години;
✔️Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие;
✔️Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
✔️Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години, както следва:💡 Микропредприятие : ≥ 210 000 лева
💡 Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
💡 Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

❗ ВАЖНО: Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г. ❗

❗ Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г. ❗

Списък на допустимите категории активи можете да изтеглите от тук 👉 https://polejanov.com/wp-content/uploads/2022/04/spisak-aktivi.pdf