Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За 2022-2023 г. датите ще останат същите както досега, въпреки че някои от тях се падат през уикенда. За собствениците на земи и арендаторите е важно да се отбележи, че 31 юли се пада в неделя, така че те трябва да подадат документите до 1 август (понеделник).

Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, се подава от всеки собственик в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

До 01.08.2022г. – Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите и го обявява в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страницата на ОДЗ. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината.

До 05.05.2022г. – Директорът на ОДЗ издава заповед за определяне състава на комисията, ръководеща сключването на споразумение за ползване. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция.

До 10.08.2022г. – Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15.08.2022г. – По инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

До 20.08.2022г. – Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта); изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

До 25.08.2022г. – Се оповестява изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на споразумението – по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

До 30.08.2022г. – По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.

До 15.09.2022г. – Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

До 20.09.2022г. – Се оповестява изготвеният проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

До 25.09.2022г. – По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението.

До 1.10.2022г. – Директорът на ОДЗ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ с която одобрява: споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението; масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите; служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.

До 10.10.2022г. – Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на Общината и на ОДЗ заедно с окончателните регистър и карта на ползването.

*За повече информация – свържете се с нас (екипът на “Счетоводна къща Полежанов” ЕООД) – 0747 80560*