Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„МЯРКА 6.4.

„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

/ОБЩИНА РАЗЛОГ/

Цел на процедурата: подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности на територията на община Разлог. Мярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика”, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Ще се подкрепят иновативни и/или рентабилни малки производствени или занаятчийски дейности, както и услуги във всички икономически сектори. Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. Предоставя се подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: развитие на туризъм; развитие на услуги; производствени  неземеделски дейности; развитие на занаяти.

Допустими кандидати:

– Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите;

– Земеделски производители – с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем (с проектни предложения за неземеделски дейности);

– Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Кандидатите трябва да имат седалище за едноличните търговци и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Разлог.

Дейности, допустими за финансиране:

– Развитие на туристически услуги които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително в къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за уязвими групи – деца, възрастни хора, хора с увреждания, маргинализирани и малцинствени групи; здравни услуги – извън публичните/общински и държавни/ здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др. ;

–  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

– Развитие на занаяти (производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин съгласно чл. 3 от Закона за занаятите), включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности, и други неземеделски дейности;

Проект, предвиждащ дейности за изграждане на помещения за настаняване на туристи, е допустим единствено и само, ако кандидатът има равен или над средния брой реализирани нощувки, съгласно регистъра на общинска администрация за отчитането на брой нощувки в туристическите обекти на територията на община Разлог за предходен отчетен период

Недопустими дейности:

–  В рамките на мярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5;

–  В рамките на мярката не се финансират дейности, насочени към първична преработка на дървесина;

–  Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка;

– Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 ;

– финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз;

 Допустими видове разходи:

По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции  за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

  1. Изграждане или подобренията на недвижимо имущество – строително-монтажни и строително-ремонтни дейности.
  2. Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
  3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
  4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от допустимите разходи.

ВАЖНО!!!

– Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 14 668,50 лева 

– Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 195 580,00 лева

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро – 195 580,00 лева.

Интензитетът на помощта по проект за дейности „Развитие на туристически услуги” и „Туристическо настаняване и осигуряване на храна за туристите” е до 5 % от обшите допустими разходи, но не повече от 19 558,00 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата е най – малко 25% и може да бъде само в парична форма.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560