Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
business background. financial chart and chart on the table. photo with copy space

Обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация.

• Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях;

• Попълване на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;

• Изготвяне и подаване на Декларации Обр. 1 и 6;

• Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, договори за управление и граждански договори;

• Изготвяне на длъжностни характеристики на служителите;

• Изготвяне и заверяване на трудови и осигурителни книжки на служителите;ЗДДС

• Поддържане на трудови досиета на служителите;

• Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови взаимоотношения;

• Изготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл. 62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;

• Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;

• Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;

• Изготвяне на справка за трудови възнаграждения и осигуровки на фирмата;

• Изготвяне на служебни бележки и др. справки за служителите на фирмата