Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
man-hands-calculating-workplace

Предлагаме различни продукти на счетоводната дейност, съобразно изискванията на националните и международните счетоводни стандарти:

• Професионално и отговорно отношение към извършването на счетоводни услуги и данъчни консултации на български, английски, италиански, немски и руски език

• Счетоводно-оперативно отразяване на всички първични документи:
- фактури;
- протоколи;
- банкови извлечения;
- отчети от фискални касови апарати и др

• Изготвяне на справка-декларация съгласно ЗДДС

• Изготвяне на дневниците за покупки, продажби

• Следене и подаване на текуща информация за вземания и задължения

• Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС

• Изготвяне на данъчен амортизационен план и счетоводен амортизационен план

• Подготовка на документи за данъчна ревизия, насрещна проверка
• Изготвяне на Годишни финансови отчети, Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и др.

• Обработка на документи, касаещи текущата дейност на фирмата /договори за наем, договори за услуги, нотариални и др. такси и др.

• Обявяване на Годишните Финансови Отчети в Търговски Регистър

•Попълване на ИНТРАСТАТ декларация