Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цели на програмата:

Малката грантова схема ще подкрепи иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в целевите райони. Настоящата малка грантова схема е насочена изключително към следните 10 (десет) предварително избрани общини в България: БанскоБелица, Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Брезово,Елена, Момчилград, Лясковец.

Бюджет:

Малката грантова схема се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Общ бюджет, предвиден за процедурата: 3 523 000 (три милиона петстотин двадесет и три хиляди) евро

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 5 000 (пет хиляди) евро

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 200 000 (двеста хиляди) евро

Размерът на безвъзмездната помощ може да бъде до 100% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими кандидати:

Всички публични или частни организации, стопански или нестопански и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България. Официалната регистрация на кандидата може да бъде на място, различно от избраните общини, но той трябва да поеме ангажимент за развиване на дейност и създаване на работни места в общините Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.

Можете да кандидатствате в следната категория дейност:

Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местната заетост – кандидатът следва да осигури заетост в продължение на най-малко 1 година на пълен работен ден за поне 1 лице при искано финансиране между 50 000 и 129 999 евро и поне 2 лица за искано финансиране между 130 000 и 200 000 евро.

– най-малко 20% от сумата по СКД 2 да заплати за поне 12 месеца на пълно работно време (8-часов работен ден) с включени осигуровки за сметка на работодателя за всяко наето лице – задължително условие;

– до 5% от сумата по СКД 2 за наставничество, обучение на нов/и служител/и;

– до 60% от сумата по СКД 2 за инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост (включително строителни  дейности/ реконструкция, доставка на оборудване, електронни приложения, инструменти и др.)

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 20.09.2022 ГОДИНА.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560