Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Цел на процедурата: ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малки, микро, средни и големи предприятия. Процедурата е насочена за осигуряване включително и на киберсигурност.

Допустими кандидати:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 41 000 лева
• малко предприятие ≥ 82 000 лева
• средно предприятие ≥ 123 000 лева

3) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

4) Да заявяват подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008

Недопустими кандидати: кандидати, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори, раздели и кодове съгласно КИД-2008:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
– сектор В „Добивна промишленост“;
– сектор F „Строителство“;
– сектор Р „Образование“;
– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”
– 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски
– производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети(които са част от код С16.29), с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриална преработка на дървесина.

Недопустими кандидати са и   микропредприятията, които имат седалище и клон със седалище на територията на селски район.

 ВАЖНО!

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.

Допустими за финансиране ще са разходи за:

Услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

– Създаване на онлайн магазин;

– Създаване на корпоративен уебсайт;

– Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (payper-click) реклама;

Услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

– Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
– Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
– Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на     суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
– Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
– Въвеждане на Модул за управление на производството;
– Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
– Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
– Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда;

Услуги/решения за осигуряване на киберсигурност
– Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
– Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
– Изграждане на система за архивиране на информация;
– Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация;

ВАЖНО!!!

Минималният размер на финансирането е 3 000 лева, а максималният 20 000 лева.

ПРОЦЕНТЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ Е 100%.

Ако кандидатстването по програмата представлява интерес за Вашата фирма, ние от „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД можем да Ви съдействаме!

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560