Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

                             Промени в данъчното законодателство

   Закон за данъците върху доходите на физическите лица

   Създава се ново данъчно облекчение  за физически лица, регистрирани като земеделски стопани /чл.22 от ЗДДФЛ/ – Физическите лица регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане, могат да ползват данъчно облекчение като намалят  сумата от годишните данъчни основи по чл.17 с размера на получената през годината субсидия, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв. Това ново данъчно облекчение ще се прилага от 1 януари на годината, в която Европейската комисия се е произнесла, че мярката не е държавна помощ или е съвместима с държавна помощ. Ако Европейската комисия се произнесе до 30 април 2024г., данъчното облекчение може да се прилага и за 2023г.

    Създадена е нова разпоредба, съгласно която доходите на физическите лица които не са търговци по смисъла на Търговския закон, от събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, се облагат с алтернативен данък. Облагането е еднократно с алтернативен данък в размер на 30 лв. за всеки месец, през който се извършва дейността. Данъкът се удържа и внася от държавните предприятия по чл.163, ал.1 от Закона за горите, непосредствено преди издаването на позволително за извършване на дейността. Данъкът се внася в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на удържането му в държавния бюджет по сметка на компетентната ТД на НАП по чл.8  от ДОПК за съответното държавно предприятие.

Физическите лица извършващи събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения следва да се осигуряват като лица работещи без трудово правоотношение . В тази връзка в КСО е създадена нова разпоредба  свързана с осигуряването на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове. Тези лица задължително се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната. Лицата внасят авансово и еднократно осигурителни вноски за съответния месец чрез държавното предприятие по чл.163, ал.1 от Закона за горите. С промени в Закона за здравното осигуряване тези лица се задължават да внасят и здравноосигурителни вноски по същия ред както и осигурителните вноски.

Лицата не определят окончателен размер на осигурителния доход от реализираните доходи от тази дейност.

С промените в закона се създава възможност за ползване на нормативно признати разходи за доходите от продажба или замяна на финансови активи, включително и виртуални валути.

Облагаемият доход от продажба на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута, се определя като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалени със сумата от  реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка се намалява с 10 на сто разходи.

Разширява се обхвата на предоставяната информация от платците на доходи, касаещи необлагаемите доходи.

В подаваната информация със справката по чл.73 от закона, платците на доходи ще декларират дневните командировъчни пари, когато годишният размер на дохода, из-платен на физическо лице, превиши 1000 лв.,както и когато годишния размер на дохода от рента и аренда за ползване на земеделска земя, изплатен на физическото лице надвиши 3000 лв. В справката ще се подава и информация за изплатените стипендии на ученици и студенти.

С промени в Закона за хазарта се задължават организаторите на хазартни игри, включително и тези които не са установени на територията на страната и са лицензирани по Закона за хазарта да предоставят на НАП информация за размера на изплатените парични и предметни печалби на местни физически лица, когато годишния им размер превишава 5000 лв.

От 1 януари 2024г. се освобождават от облагане доходите на физически лица от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

С ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р България за 2024г. са регламентирани размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания по чл.22в и чл.22г от ЗДДФЛ които се запазват в размерите за 2023г. Остава и възможността тези данъчни облекчения да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения с размерите валидни за 2023гг.

       Закон за корпоративното подоходно облагане

Основното изменение в ЗКПО е свързано с въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2022/2523 на Съвета от 15 декември 2022г. за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза. Съгласно чл.56 от директивата държавите членки са задължени да въведат съответните норми, необходими за да се съобразят с Директивата най-късно до 31 декември 2023г.

В ЗКПО е създадена нова част пета „а“ – „Облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък“.

Разпоредбите уреждат ефективно данъчно облагане на многонационални групи предприятия и на големи национални групи предприятия. Минималното ефективно данъчно облагане се прилага за съставни образувания, разположени в страната и които през данъчния период са членове на многонационална група предприятия или на голяма национална група предприятия с годишни приходи в консолидираните финансови отчети на крайното образувание майка на групата през поне два от четирите данъчни периода преди текущия данъчен период в размер на най-малко 750 млн. евро. Предвидено е за тези съставни образувания да се определя допълнителен данък, когато печалбата им се облага в юрисдикцията, в която са разположени, с ефективна данъчна ставка, по-ниска от минималната ставка от 15 на сто. Данъчната ставка на допълнителния данък е положителната разлика между 15 на сто и ефективната данъчна ставка на многонационалната или голямата национална група предприятия за юрисдикцията.

Дейността на лицата по чл.2, ал.1 от ЗКПО , посочена в т.2 на приложение № 4 към глава втора, раздел четвърти на ЗМДТ се облага с патентен данък по реда на ЗМДТ. Това се отнася за местните юридически лица, чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България, едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които се облагат по реда на чл.26 от ЗДДФЛ.

Извършваните дейности подлежащи на облагане с патентен данък са :

 • Ресторанти – 1-2 и  3 звезди
 • Заведения за бързо обслужване – 1-2  и  3 звезди
 • Питейни заведения с изключение на бюфети, каравани и павилиони – 1-2 и 3 звезди
 • Кафе-сладкарници – 1-2  и  3 звезди
 • Дневни и нощни барове – 2 и 3 звезди
 • Бюфети, каравани и павилиони

За всички останали дейности лицата се облагат по реда на ЗКПО.

Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ по чл.189б от закона може да се ползва след датата на получаване на разрешение от Европейската комисия.

Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделските стопани, може да се ползва до 31 декември 2029г., включително за корпоративния данък за 2029г.

Преотстъпеният данък за 2023 г. и 2024 г. във връзка с чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в закона дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

Във връзка със случаите на скрито разпределение на печалбата са направени промени в Закона на административните нарушения и наказания.  За нарушение на ЗКПО в случаите на скрито разпределение на печалбите, не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на шест месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли повече от пет години от извършване на нарушението.

От 1 януари 2024г. ваучерите за храна издадени по реда на чл.209а, ал.1 от ЗКПО се предоставят на работниците и служителите на електронен носител, като от 1 юли 2024г. ще се предоставят само на електронен носител.

Закон за данък върху добавената стойност

Промени свързани с внедряване в Митническата информационна система за внасяне на функциалността за централизирано оформяне при внос.

Създадени са нови разпоредби в ЗДДС – Отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки.

Въвежда се отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки, като са регламентирани условията за прилагане и отчитане на ДДС. При издадено разрешение за централизирано оформяне е допустимо оформянето на митническата декларация в надзорно митническо учреждение, а стоките се представят на митническите органи в друго митническо учреждение /митническо учреждение на представяне/, което се намира в друга държава членка.

Надзорното митническо учреждение е отговорно за събиране на вносните мита, а митническото учреждение на представяне е отговорно за събирането на ДДС при внос. Титулярът на разрешението подава митническа декларация в надзорното митническо учреждение в разрешаващата държава членка.

Въвежда се изискване за подаване на декларация по ДДС при внос пред митническото учреждение в държаната членка на представяне. Тази декларация трябва да съдържа цялата необходима информация, която да позволи на държавата членка на представяне да начисли и събере всички задължения по ДДС.

При отсрочено плащане на ДДС, когато митническото учреждение по представяне се намира в България, дължимите мита ще са платени по реда на митническото законодателство в друга държава членка, но ДДС е дължим в България.

Направени са промени свързани с корекции на ползван данъчен кредит за стока или услуга.

Не се извършват корекции на ползван данъчен кредит в случаите на :

 • Доказано или потвърдено унищожаване, загуба или липса на стоки в резултат на непреодолима сила, аварии, катастрофи, естествена фира.
 • Унищожаване на акцизни стоки по административен контрол по реда на ЗАДС.
 • Доказано или потвърдено унищожаване, включително изхвърляне на стоки, което води до необратимото им изчезване.
 • Брак на стоки които са обективно неизползваеми за независимата икономическа дейност на лицето.

      От 1 януари 2025г. се увеличава прага за задължителна регистрация по ЗДДС от 100000 лв. на 166000 лв.

Създадени са нови разпоредби свързани с регистрация по ЗДДС по инициатива на орган по приходите.

Регистрирано лице по инициатива на орган по приходите за всяка извършена от него облагаема доставка, документирана с фактура или известие без начислен данък, за която се дължи данък, в първия или в следващия данъчен период може да анулира издадените документи без начислен данък и да издаде нова фактура в която да посочи данъка на отделен ред. При определяне размера на дължимия данък за всяка извършена облагаема доставка се приема, че той е включен в договорената цена. Новата фактура се отразява в дневника за продажбите за данъчния период през който е издадена.

Когато не е издало нова фактура, регистрираното лице начислява дължимия данък за извършената от него облагаема доставка с протокол през първия или през следващия данъчен период.

За дължимия данък лицето дължи лихва, считано от изтичането на срока, в който данъкът е следвало да бъде внесен, ако лицето е била регистрирано по ЗДДС в срок.

Отменена е разпоредбата на чл.102, ал.5 от закона, съгласно която при регистрация по ЗДДС по инициатива на орган по приходите, задълженията за ДДС се определят с ревизионен акт по реда на ДОПК.

Промени са направени в разпоредбата на чл.118 от закона, регламентираща издаване на касови бележки.

Когато регистрирано или нерегистрирано по закона лице не издаде касова бележка от фискално устройство, получателят има право да задържи плащането на стойността на доставката / продажбата. Това не се прилага когато закона или наредба Н-18 допускат при доставка в търговски обект да не се издава фискална касова бележка от фискално устройство или системен бон.

Създава се възможност, лице избрало да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка с одобрените фискални устройства да може да регистрира и отчита извършените от него продажби чрез издаване на фискален системен бон, генериран в електронен вид, който се предоставяна получателя по електронен път.

Важни промени са направени в административно наказателните разпоредби на закона.

Чл.182, ал.1 /изм./  Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издаден или получен данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, поради което определи резултат за периода данък за внасяне в по-малък размер или данък за възстановяване в по-голям размер, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци в размер на неначисления данък или на посочения данък в неотразения документ, но не по-малко от 1000 лв.

Значително са увеличени санкциите по чл.185 от закона за нарушения по чл.118 – за неиздаване на фискален бон и неспазване изискванията на Наредба Н-18.

Нова разпоредба – чл.192а – Лице което, като е длъжно, не декларира или невярно декларира данни по чл.123, ал.10 или не ги декларира в предвидените срокове, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 10000 лв.

Удължава се срока за прилагане на  9 % ставка на данъка за :

 • Доставка на ресторантски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за в къщи. Това не се прилага за доставка на вино, бира и спиртни напитки – до 31 декември 2024г. включително
 • Доставка на туристическа услуга, както и екскурзиите организирани от туроператорите и турагенти със случаен автобусен превоз на пътници – до 30 юни 2024г. включително
 • Доставка на услуга за ползване на спортни съоръжения – до 30 юни 2024г. включително
 • Доставка на хляб и брашно – до 30 юни 2024г. включително

Съгласно § 27, ал.1 от ПЗР на Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, НАП следва служебно да промени от 1 януари 2024г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл.94, ал.2 на ЗДДС на регистрирани към 31 декември 2023г. по закона физически лица, които не са вписани в ТРРЮЛНЦ, съответно в регистър БУЛСТАТ, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е ЕГН или ЛНЧ, пред който е поставен знака „BG“. За тези лица, считано от 1 януари 2024г., идентификационният номер за целите на ДДС е служебният номер от регистъра по чл.94, ал.1 от закона, издаден за целите на прилагане на закона, пред който се поставя знака „BG“.

С  ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ДОПК са направени промени в Закона за туризма.

Създадени са нови текстове – чл.117, ал.6 и ал.7. Лицата извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения с категории – две, три, четири или пет звезди задължително осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС. Тези лица са длъжни да поставят на видно за клиентите място в заведенията информация за възможността за плащане и чрез терминално устройство ПОС.

Лице което не изпълни това задължение се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци в размер от 100 лв. до 500 лв., или с имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци от 500 лв. до 2000 лв.

Тази разпоредба влиза в сила от 1 март 2024г.

Промени в осигурителното законодателство

  Промените са направени със Закона за бюджета на ДОО за 2024г.

Определят се нови размери на месечния осигурителен доход за 2024г.

Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024г. е 933 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход от 1 януари 2024г. е 3750 лв.

Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО за 2024г.

 1. От 1 януари до 30 юни 2024г.  – 523,04 лв.
 2. От 1 юли до 31 декември 2024г. – 580,57 лв.

За 2024г. максималния размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 3400 лв.

С направени промени в КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца в който е настъпила временната неработоспособност.

Променя се размерът на добавката от пенсията не починал съпруг / съпруга.

От 1 юли 2024г., пенсионерът има право на добавка от пенсията или сборът на

пенсиите които е получавал починалия  съпруг / съпруга в размер на 30 на сто.

До 30 юни 2024г. добавката е в размер 26,5 на сто.

Учениците, включени в обучение чрез работа /дуална система на обучение/, са

задължително осигурени за социално и здравно осигуряване. Дължимите социални и

здравноосигурителни вноски на тези ученици са за сметка на държавния бюджет.

От 1 януари 2024г.за закупуване на осигурителен стаж по реда на чл.9а от КСО се

заплащат осигурителни вноски в размер на 184,73 лв. за един месец.

Здравноосигурителните вноски на безработните лица от 1 януари 2024г. са в размер на

37,36 лв. месечно.

Leave a comment