Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цел на подмярката: Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства; Насърчаване на заетостта; Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Допустими кандидати:

Допустими за подпомагане са кандидати, които са:

1.1.1. физически лица;

1.1.2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

1. 2. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

1.2.1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. );

1.2.2. са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

1.2.3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

1.2.4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

1.2.5. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

1.2.6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);

1.2.7. не са одобрени за подпомагане по настоящата процедура, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;

1.2.8. не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

1.2.9. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

1.3. Условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се считат за изпълнени, когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило първото от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 събития.

1.4. Когато икономическият размер на стопанството по т. 1.2.3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в проектното предложение задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане. Когато икономическият размер на стопанството по т. 1.2.3 през текущата спрямо кандидатстването стопанска година се доказва със съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, минималният брой на растенията на декар не трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно приложение № 1.

1.5. Договорите за наем и/или аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са:

1. 5. 1. влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение;

1. 5. 2. с минимален срок на действие пет години, като към датата на подаване на проектното предложение може да са изтекли не повече от 24 месеца от срока.

1.6. Цялата налична в земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. трябва да се стопанисва от кандидата:

1.6.1. с регистрирано в общинската служба по земеделие правно основание за ползване през целия период (за земеделски площи), считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на административния договор. Изискването за регистриране в общинската служба по земеделие не се отнася за имот/тите, попадащи в границите на урбанизирани територии, както и за имот/и върху които са разположени животновъден/ни обекти и на тях не се отглеждат култури, които участват при формиране на СПО.

1.6.2. в съответствие с чл. 33б от ЗПЗП;

1.6.3. в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях. Изискването по т. 1. 6. 3. се отнася и за кандидати, които са собственици и/или наематели на животновъдни сгради и помещения, използвани за животновъдна дейност.

1.7. Изискванията по т. 1.2.7. и т. 1.2.8. се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД.

1. 8. Лицата по т. 1. 1. 1. се подпомагат и при условие, че:

1.8.1. са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение и

1. 8. 2. притежават достатъчни професионални умения и компетентности.

1. 9. Лицата по т. 1. 1. 2. се подпомагат и при условие, че:

1.9.1. собственикът на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е на възраст от 18 навършени до 40 навършени години включително към датата на подаване на проектното предложение;

1.9.2. едноличният собственик на капитала/собственикът на предприятието притежава достатъчни професионални умения и компетентности;

1.9.3. едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ и изискуеми публични задължения към държавата;

1.9.4. едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е физическо лице, което отговаря на изискванията по т. 1.2.7 и т. 1.2.8. и е единствен управител на кандидата;

1.10. Когато кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ не отговаря на изискванията за професионални умения и компетентности, проектното предложение може да бъде одобрено при условие, че тези изисквания ще бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от сключването на административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана.

1.11. Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 2.

1.12. Не се счита за изпълнено условието по т. 1. 2. 3, когато:

1.12.1. съпругът на кандидата физическо лице, на едноличния собственик на капитала на ЕООД или на собственика на предприятието на ЕТ има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 16 000 евро СПО;

1.12.2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ притежава мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство, както и когато кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, и общият икономически размер на тези земеделски стопанства заедно с икономическия размер на земеделското стопанство на кандидата надвишава 16 000 евро СПО.

1.13. При изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по т. 1.2. 3. се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя.

1.14. Подпомагането се предоставя само при представен съгласно приложение № 3 бизнес план със срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор, но не по-рано от подаване на проектното предложение

1.15. Когато кандидатът отговаря на изискванията по т. 1.8.2 или т. 1.9.2, не се изисква информация в бизнес плана и поемане на задължение за придобиване на необходимите професионални умения и компетентности, с изключение на базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието. Минималната продължителност на базовото обучение е 8 часа.

1. 16. За кандидатите, развиващи животновъдна дейност се изисква регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

1. 17. След подаване на проектното предложение до подписване на административния договор, кандидатът е длъжен да подържа актуална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.)

За какви дейности може да се кандидатства?:

1. Условия за допустимост на дейностите:

1.1. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план.

1.2.  Изпълнението на бизнес плана по т. 1. 1. трябва да започне най-късно девет месеца след датата на сключване на административния договор, но не по-рано от подаване на проектното предложение.

1.3.  Бизнес планът трябва да доказва:

1.3.1. жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години;

1.3.2. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.

1.4.1. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на подаване на проектното предложение до осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3.2.

1.4.2. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, както и най – малко планираното увеличение на стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване на административния договор.

1.5. Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Минималния брой на растенията на декар, не трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно приложение № 1.

1.6. Разплащателна агенция има право в случаите по т. 1.5 от настоящия раздел, както и когато културите не са посочени в приложение №1, да изиска от кандидата/бенефициента допълнително да представи становище от дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнес плана информация с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната климатична или почвена област. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома.

1.7 Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.

1.8. Бизнес планът задължително включва:

1.8.1. поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

1.8.2. описание на дейностите, с които ще започне изпълнението му, съгласно срока, посочен в т. 1. 2.

1.9. В бизнес плана се предвижда, че кандидатът ще отговоря на условията за  активен земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от ЗПЗП в срок до 18 месеца, считано от датата на сключване на административния договор.

Размер на помощта:

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по процедурата. По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП). Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100% от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

Срок за кандидатсване:

Начален срок: 01.11.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 06.01.2023 г. 17:30 ч.