Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цел на процедурата:

– Подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни мерки;

– Да се достигне клас на енергопотреблението „B” след прилагането на енергоспестяващите мерки;

-Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на ресурс на енергийно уязвимите домакинства;

– Намаление на енергийното потребление на страната, както и до редуциране на емисиите на парникови газове;

– Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд.

 Допустими кандидати: Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)и са проектирани преди 26 април 1999 г.  Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Допустими дейносити:

 Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

–  Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

– топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

●По системите за поддържане на микроклимата:

– Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

–  ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

– реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

– ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

– инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата;

– инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

– поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване.

●Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;

● Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

● Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;

● СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация

 ВАЖНО!

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция  не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия), както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.

ПРОЦЕНТЪТ НА ПОМОЩТА Е 100%