Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

На редовното си заседание, днес 05.01.2022 г., Министерският съвет прие две постановления –  Постановление за изменение на  Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки (обн. ДВ. бр.100 от 2021 г.) и  Постановление за изменение на Постановление №427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, обн. ДВ бр. 104 от.2021 г.

Двете постановления, които са изменени, регламентират държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, които дължат суми за връщане на клиенти за неосъществени пътувания поради COVID-19 пандемията за периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.  За схемите са изпратени уведомления до Европейската комисия и се очаква решение за одобряването им.

Приетите  нормативни актове  отразяват  настъпилите промени от последното шесто изменение от 18  ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, приета на 19 март 2020 г.,  за допълнително удължаване на срока на действие на мерките до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.

По схемата за подпомагане на сектор туризъм ще могат да кандидатстват и екскурзоводи и планински водачи, които са организирали дейността си като предприятия и развиват дейност в код 79.90 и 93.19, съгласно КИД-2008.

С изменението на подзаконовите актове  се цели синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи, като по този начин се адаптират таванът на мерките (от 1800 000 евро на 2 300 000 евро) и срокът за изпълнението им с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.