Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки

Важно: Срокът за кандидатстване е 28.01.2022г. – 04.02.2022г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ПО МЯРКАТА СА:

  • Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания, а именно:

-за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;

-за „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;

-за „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90;

-за „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30;

-за „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90;

-за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29;

-за „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04.

Важно: Осъществяваната дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания да е през 2019, 2020г. и 2021г.

  • Предприятия, които имат регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква такава с нормативен акт, и попада в един от кодове по т. 2 от настоящите Указания.

Важно: касае се за регистрация на предприятието, а не на отделен обект.

Напр. издадено удостоверение за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност или друго приложимо.

Когато предприятието не подлежи на регистрационни/лицензионни и др. режими се посочва като неприложимо за съответният кандидат.

  • Предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени  държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.
  • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
  • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.

Важно: Допустими кандидати са и Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение.

  • Предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.
  • Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС.

Важно: По настоящата схема са допустими само и единствено предприятия, а не и физически лица.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

  • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към Държавата или Общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и задълженията им не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
  • Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;

 

За повече информация, проследете следния линк: https://eu.docs.wps.com/l/sAGNMjFCZ9LuKAfvrgdGrpxQ