Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е приета на основание чл. 215 от Кодекса на труда и чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния служител. Съгласно чл. 215 от Кодекса на труда при командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение, още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, произтича от необходимостта за осъвременяване на условията, касаещи командировъчните средства, които получава персонала в областта на автомобилните превози, предвид развитието на обществените отношения, социално-икономическите фактори и европейското законодателство в тази област.

Размерите на командировъчните средства, които получава персоналът на сухоземни транспортни средства, са определени още през далечната 2007 г. и от тогава не са актуализирани. Съгласно Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 от наредбата дневната ставка е 27 евро при единична езда и 21 евро при двойна езда. Целта на командировъчните пари е да се компенсират неудобствата, породени от извършването на работа извън населеното място, в което живее работникът или служителят и неговото семейство. През последните години осезаемо се усеща липсата на професионални водачи, като този проблем не е само на национално ниво, но и в рамките на целия Европейски съюз. Не достигат десетки хиляди водачи на тежкотоварни автомобили. За сравнение в съседна Република Румъния, по информация на браншови организации в автомобилния транспорт, установеният минимум на дневната ставка на разходите за командировъчни възлиза на 35 евро, като размерът му може да бъде увеличен с 2,5 пъти и да достигне до 87,5 евро. Увеличаването на размера на командировъчните пари ще намали негативното влияние на инфлационните процеси, настъпили от последното изменение през 2007 г. По този начин може да се постигне адекватно обезщетяване на работниците в автомобилния сектор за неудобствата, свързани с извършването на работа в чужбина и повишените цени в другите държави, необходими за набавянето на храна и покриване на други техни разходи, възникващи непосредствено от извършваната от тях работа.

Предвид гореизложеното, с проекта на постановление е прието увеличение на размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, определен в ред 1 от приложение № 3 към чл. 31, ал. 1, като за тази цел командировъчните пари се увеличават от 27 евро на 50 евро при единична езда, а  при двойна езда – от 21 евро на 45 евро.

С предложеното изменение считаме, че Република България ще отговори на нуждите на бизнеса и едновременно с това ще следва установените социални европейски политики, отнасящи се до трудовите права на водачите.

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не предвижда въвеждане на изисквания от правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, с оглед на което в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 от правилника.

Изготвена е и към този доклад се прилага частична предварителна оценка на въздействието на проекта, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 3в, ал. 1 от Кодекса на труда проектът на постановление е обсъден в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.