Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

От 01.09.2023 фирмите с  наличности над 50 000 лева ще са длъжни да ги декларират на тримесечие. Това ще става на тримесечна база и не с ДДС декларациите, а с тези по ЗКПО и ЗДДФЛ.

Декларирането на дивиденти над 1000 лева от 01.09.2023 ще става само по банков път.

Изплащането на заплати на работници над 100 човека от 01.09.2023 също ще става само по банков път.

Лицата, които продават, съхраняват и предлагат течности за електронни цигари, несъдържащи никотин, и/или заместителите на тютюна, съдържащи никотин, могат да продължат дейността си, при условие че подадат   писмено   искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в срок до 31 август 2023 г. Те трябва да приложат към искането и опис за наличните към 1 август 2023 г. в съответния обект течности за електронни цигари, несъдържащи никотин.

Всичките промени са публикувани в ДВ бр. 66, 1.08.2023 г.