Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.    .

Допустими кандидати:  

– Микро, малки и средни предприятия;

– Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

– Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

– Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва: Микропредприятия – ≥ 170 000 лева; Малки предприятия – ≥ 550 000 лева; Средни предприятия – ≥ 950 000 лева; Големи предприятия – ≥ 3 000 000 лева;

– Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

Недопустими кандидати:

– Микропредприятията със седалище или клон със седалище на територията на селски район.

– Недопустими са предприятия с КИД C16.10, C16.29,както и предприятия, които са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД- 2008 (Приложение 12) – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”

Допустими дейности:

-Намаляване образуването на отпадъци

-Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна

-Използване на ресурси с биологичен произход

-Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите

-Подобряване на енергийната ефективност на продуктите

-Въвеждане на други модели на кръговата икономика

Допустими разходи: 

– Разходи за придобиване на машини, съоражения и оборудване, представляващи ДМА;

– Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив;

Срок и размер на помощта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предложение e 70 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране за предложение е както следва:

-Микропредприятия -350 000 лева;

-Малки предприятия – 550 000 лева;

-Средни предприятия – 750 000 лева;

-Големи предприятия – 1 000 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения НЕ следва да надвишава:

  • за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  • за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  • за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

НАЧАЛЕН СРОК: 27.07.2023 г.

КРАЕН СРОК: 03.10.2023 г.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560