Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цел на процедурата: да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по: Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Допустими кандидати: Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

– Да е физическо лице;

– Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци;

– Жилището трябва да е основно за Кандидата.

– Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

– В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост;

– В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);

– В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура;

– Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

– Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата или документи на доставената и монтирана инсталация или система;

– Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Допустими дейности:

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

-Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура или

– Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

ВАЖНО! Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко 5 години след изпълнение на проекта.

Допустими разходи:

По настоящата процедура всеки Кандидат финансира със собствени средства изпълнението на предложението за финансиране на инвестиция.

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

– Доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);

– Техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

– Разходите за техническо въвеждане (пускане) на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането (пускането) в експлоатация на слънчевите инсталации за БГВ или фотоволтаичните системи до 10 kWp, включително системите за съхранение на електрическа енергия.

– Данък върху добавената стойност.

– В случай че с извършването на даден разход ще бъде осъществена допустима и недопустима дейност, то този разход ще бъде изцяло премахнат от бюджета.

Размер на помощта:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Срок за кандидатстване:

Начален срок: 09.05.2023 г. 11:00 ч.

Краен срок: 10.11.2023 г. 17:00 ч

 За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560